โครงสร้างส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(Non-Thai Civil Registration and ID Card Division) 

line orange


pitasruang2

นายพิธาสรวง จันทร์ฉายฉัตร
ผู้อำนวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียนและ
บัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย

                           มีหน้าที่รับผิดชอบการอำนวยการ กำกับ ดูแลการดำเนินการของสำนักทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทะเบียนราษฎร
บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย แรงงานต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับงานสัญชาติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมการปกครองที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ รวมทั้งการขอมี
สัญชาติไทย การขอกลับคืนสัญชาติไทย การขอสละสัญชาติไทย และการถอนสัญชาติไทยของบุคคลกลุ่มเป้าหมาย การให้คำปรึกษา
แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับด้านงานสัญชาติ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                                                โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                                           plus green  กลุ่มงานสัญชาติ
                                                           plus green  กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและสัญชาติ
                                                           plus green  กลุ่มงานอำนวยการทะเบียนราษฎรบุคคลไม่มีสัญชาติไทย                                               

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142