โครงสร้างส่วนการทะเบียนทั่วไป
line orange


noimage

นายปรีชา อนันต์วรนาถ
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป

                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายและนโยบายรัฐบาล เกี่ยวกับทะเบียนทั่วไปในความรับผิดชอบของกรม
ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนนิติกรรม ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสุสาน
ทะเบียนฌาปนสถานเป็นต้น รวมทั้งการอำนวยการ กำกับ ให้คำปรึกษาแนะนำ และส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไปให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและแนวทางที่กำหนด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

                      โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                plus green  กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป
                                plus green  กุลุ่มงานบริหารงานทะเบียนสิทธิและสถานภาพบุคคล
                                plus green  กลุ่มงานระบบข้อมูลและหลักฐานการทะเบียนทั่วไป
                                plus green  การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง (ฌ.ป.ค.)

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142