ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5
line orange


noimage
นางวราภรณ์ ชาวสกุล
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5

                  ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5    อำนาจหน้าที่  รับผิดชอบการบริหารงาน การให้บริการประชาชน
ทางด้านการทะเบียน และบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์  พร้อมการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อการบริหารงานของ
กรมการปกครองในระดับภาค ให้มีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดแนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ
ประชาชน รวมทั้งดำเนินการสนับสนุนระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อการบริหารงานให้สอดคล้อง และรองรับนโยบาย และ
ขอบเขตการปฎิบัติงานของกรมการปกครอง รวมทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่างๆ รับผิดชอบกำหนดหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานภายในศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5 ให้สอดคล้องกับกระบวนการประมวลผล  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และ
การปฎิบัติงานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5  และศูนย์ควบคุมระบบสำนักทะเบียนกลางกำหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน การประมวลผลพร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายงานต่าง ๆ รับผิดชอบการปฏิบัติและ ดำเนินการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา และประสานการปฎิบัติงาน ระหว่างส่วนราชการ
และข้าราชการของ กระทรวงทบวงกรมต่างๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว รับผิดชอบการ         
ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนจังหวัดในพื้นที่  รับผิดชอบ รวมทั้งดำเนินการ
จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานพร้อมทั้งวางแผนดำเนินการ เพื่อการขยาย และปรับปรุงระบบการ ประมวลผล
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามวิสัยทัศน์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง คือ สถาบันพัฒนามาตรฐานการ
ทะเบียนแห่งชาติ เพื่อพิสูจน์ ยืนยัน ให้บริการรับรอง และคุ้มครองสิทธิประชาชน เป้าหมายของศูนย์บริหารการทะเบียน
ภาค 5 คือ สร้างคุณค่างาน (Value Added) และสร้างความแตกต่าง (Differentiated) เพื่อจะคุ้มครองสิทธิประชาชน
โดยการวิเคราะห์หาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดย การวางแผน
เชิงกลยุทธและการถ่ายทอดสู่การปฎิบัติ มีประเด็นสำคัญ 2 รูปแบบ
            1.Tactical ได้แก่การคิดแบบเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการคิดเชิงรับ
            2.Stratical ได้แก่การคิดเชิงรุก เป็นการคิด และการมองเพื่อการพัฒนา และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในระยะยาว
โดยความสำเร็จขึ้นอยู่กับการวางแผน อย่างเป็นระบบ การเข้าใจสถานการณ์ ศักยภาพในการรับรู้ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลอดจนศักยภาพในการ พลิกผัน และปรับตัวได้ตามสถานการณ์เป็นการคิด ให้ได้แนวทางไปสู่เป้าหมาย ที่ใช้
เวลาสั้นที่สุด และใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดโดยมีเป้าหมายและมีขั้นตอน คือ การพัฒนาประเทศไทย


           

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142