ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8
line orange


charun2

นายจรัญ หมายเหมือนจิต
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8

                  ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8    อำนาจหน้าที่  รับผิดชอบการบริหารงานการให้บริการประชาชน
ทางด้านการทะเบียนและบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร    เพื่อการบริหารงานของ
กรมการปกครองในระดับภาค  ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดแนวทางการบริหารงานการปฏิบัติงานบริการประชาชน
รวมทั้งดำเนินการสนับสนุนระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อการบริหารงานให้สอดคล้องและรองรับนโยบายและขอบเขตการ
ปฎิบัติงานของกรมการปกครอง รวมทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่างๆรับผิดชอบกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์ประมวลผล ข้อมูลภาค ให้สอดคล้องกับกระบวนการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการปฎิบัติงานของศูนย์
ประมวลผลการทะเบียนและศูนย์ควบคุมระบบกลางกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน    การประมวลผลพร้อมทั้งมอบหมาย
ให้ฝ่ายงานต่างๆ รับผิดชอบการปฏิบัติและดำเนินการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาและประสานการปฎิบัติงานระหว่างส่วนราชการ และข้าราชการของ กระทรวงทบวงกรมต่างๆ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในการให้บริการ
ประชาชนด้วยความถูกต้อง สะดวก  รวดเร็ว  รับผิดชอบการ ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนอำเภอ
สำนักทะเบียนจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานพร้อมทั้งวางแผน
ดำเนินการเพื่อการขยายและปรับปรุงระบบการประมวลผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
           

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142