สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
196 กองทุนประกันวินาศภัย 18 เมษายน 2562
197 กองทุนประกันชีวิต 19 เมษายน 2562
198 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 10 พฤษภาคม 2562
199  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 14 พฤษภาคม 2562
200 การรถไฟแห่งประเทศไทย 21 พฤษภาคม 2562
201 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 22 พฤษภาคม 2562
202 บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 28 พฤษภาคม 2562
203 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 มิถุนายน 2562
204 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 17 มิถุนายน 2562
205 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 26 มิถุนายน 2562
206 กระทรวงอุตสาหกรรม (7 หน่วยงาน) 9 กรกฎาคม 2562
- สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม           
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
207 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2562
208 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 26 เมษายน 2564
209 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 30 กรกฎาคม 2562
210 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2 สิงหาคม 2562
211 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 26 สิงหาคม 2562
212 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 17 กันยายน 2562
213 บริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด (สิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจวันที่ 22 พ.ค.63) 27 พฤศจิกายน 2562
214 การยาสูบแห่งประเทศไทย 26 ธันวาคม 2562
215 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 21 มกราคม 2563
216 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 มีนาคม 2563
217 กรมควบคุมโรค 31 มีนาคม 2563
218 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 8 เมษายน 2563
219 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 28 เมษายน 2563
220 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 19 พฤษภาคม 2563
221 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 มิถุนายน 2563 
222 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 16 มิถุนายน 2563 
223 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 22 มิถุนายน 2563 
224 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 23 กันยายน 2563
225 กรมสุขภาพจิต 22 ธันวาคม 2563
226 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3 กุมภาพันธ์ 2564
227 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 22 มีนาคม 2564
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 1 กรกฎาคม 2564
228 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 23 เมษายน 2564
229 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 27 เมษายน 2564
230 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 11 สิงหาคม 2564
231 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 7 กันยายน 2564
g1g2g3g4g5g6g7g8o9
* หมายเหตุ  รายชื่อหน่วยงาน ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142