สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต
     
31 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 9 มีนาคม 2544
32 กรุงเทพมหานคร 22 มีนาคม 2544
  (เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 22 มีนาคม 2559
33 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)(ชื่อเดิม องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) 15 พฤษภาคม 2544
34 ธนาคารออมสิน 29 มิถุนายน 2544
35 กรมประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน 2544
36 การประปานครหลวง 29 มิถุนายน 2544
37 การไฟฟ้านครหลวง 29 มิถุนายน 2544
38 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ชื่อเดิม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา) 29 มิถุนายน 2544
39 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 22 พฤศจิกายน 2544
40 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 22 พฤศจิกายน 2544
 41 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 22 พฤศจิกายน 2544
 42 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ชื่อเดิม กรมทะเบียนการค้า) 22 พฤศจิกายน 2544
 43 สำนักงานศาลยุติธรรม 22 พฤศจิกายน 2544
44 บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (สิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจวันที่ 22 พ.ค.63) 23 พฤษภาคม 2546
45 กรมการขนส่งทางบก 11 ธันวาคม 2546
46 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)(ยุบเลิกกิจการ มติ ครม.วันที่ 29 ต.ค.56) 26 มกราคม  2547
47 กรมสรรพสามิต  16 มีนาคม  2547
  (เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 29 สิงหาคม 2559
48 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 30 เมษายน 2547
49 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 30 เมษายน 2547
50 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2547
51 กรมราชทัณฑ์ 4 มิถุนายน 2547
52 กรมการจัดหางาน 23 กรกฎาคม 2547
53 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2547
54

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ชื่อเดิม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ)
20 สิงหาคม 2547
55 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 20 สิงหาคม 2547
56 การเคหะแห่งชาติ 1 กันยายน 2547
57 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 กันยายน 2547
  (เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 17 พฤศจิกายน 2563
58 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 17 พฤศจิกายน 2547
59 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 17 พฤศจิกายน 2547
60 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 17 กุมภาพันธ์ 2548
 g1o2g3g4g5g6g7g8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142