สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม/วันที่อนุญาต 
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
61 กรมการค้าต่างประเทศ 17 กุมภาพันธ์ 2548
62 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 26 กรกฎาคม 2549
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล)  5 มิถุนายน 2562
63 กรมบัญชีกลาง 1 กันยายน 2549
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 9 มีนาคม 2552
64 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4 ตุลาคม 2549
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 6 ธันวาคม 2562
65 โรงพยาบาลศิริราช 15 พฤษภาคม 2550
66 กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร 19 กรกฎาคม 2550
67 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 23 มกราคม 2551
68 สำนักงานกิจการยุติธรรม 25 มกราคม 2551
69 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2551
70 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7 มีนาคม 2551
71 โรงพยาบาลรามาธิบดี 8 พฤษภาคม 2551
72 กรมที่ดิน 12 พฤษภาคม 2551
73 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 12 พฤษภาคม 2551
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 22 สิงหาคม 2560
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 21 พฤศจิกายน 2561
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 26 เมษายน 2562
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 5 มิถุนายน 2562
74 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 12 พฤษภาคม 2551
75 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 12 พฤษภาคม 2551
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 21 กันยายน 2553
76 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.) 12 พฤษภาคม 2551
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (สิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจวันที่ 12 ธ.ค.62) 16 ตุลาคม 2560
77 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 12 พฤษภาคม 2551
78 ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 24 พฤศจิกายน 2551
79 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 10 กุมภาพันธ์ 2552
80 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 16 มีนาคม 2552
81 กรมส่งเสริมการเกษตร 16 มีนาคม 2552
82 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 1 กันยายน 2552
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 22 พฤษภาคม 2563 
83 มหาวิทยาลัยมหิดล  10 กันยายน 2552
(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 14 กุมภาพันธ์ 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) 10 กันยายน 2552
84 กองทัพเรือ (กรมข่าวทหารเรือ) 15 กันยายน 2552
85 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 22 กันยายน 2552
86 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์) 24 กันยายน 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 24 สิงหาคม 2561
87 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 7 ตุลาคม 2552
88 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 17 พฤศจิกายน 2552
(เพิ่มเติมวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูล) 5 มกราคม 2558
    g1g2o3g4g5g6g7g8g9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142