โครงสร้างส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
line orange


luksana2

น.ส.ลักษณา อภิรติปัญญา
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

                 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
การทะเบียนทั่วไป ทะเบียนเลือกตั้ง ระบบสถิติประชากร รองรับงานบริการประชาชน ณ สำนักทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
และ งานทะเบียนอื่น ๆ ที่มีระเบียบกฎหมาเชื่อมโยงและเกี่ยวข้อง หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย
ระบบงานจิตอาสา งานทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานบริการงานทะเบียนทุกประเภท
ตามภารกิจ และงานเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ รวมทั้งมีหน้าที่ประมวลผลระบบข้อมูล ระบบสถิติ ระบบรายงาน
ระบบตรวจสอบการทุจริต ระบบตรวจสอบภาพถ่ายทางทะเบียน ระบบปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนกลาง ระบบการสำรอง
ข้อมูลกลาง ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน ระบบอัตลักษณ์บุคคล ระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศการทะเบียน การบริหารจัดการ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์กลางทั้ง 2 แห่ง งานระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลและงานสื่อสารด้านการทะเบียนทั่วประเทศ เพื่อให้
ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งานรองรับการบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

               โครงสร้างประกอบไปด้วย

                    plus green กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน (กง.วทบ.)   
                       -  ฝ่ายระบบการทะเบียนราษฎร (ฝ.รทร.)
                       -  ฝ่ายระบบบัตรประจำตัวประชาชน (ฝ.รบป.)
                       -  ฝ่ายระบบทะเบียนผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ฝ.รทส.)
                       -  ฝ่ายนวัตกรรมงานทะเบียน (ฝ.นวท.)
                       -  ฝ่ายระบบอัตลักษณ์บุคคล (ฝ.รอบ.

                    plus green กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (กง.ทสก.)
                       -  ฝ่ายระบบทะเบียนทั่วไป (ฝ.รทท.)
                       -  ฝ่ายระบบทะเบียนเลือกตั้ง (ฝ.รลต.
                       -  ฝ่ายระบบสถิติการทะเบียน (ฝ.รสท.)
                       -  ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ฝ.รสบ.)

                    plus green กลุ่มงานสนับสนุนเทคโนโลยีการทะเบียน (กง.สทบ.)
                       -  ฝ่ายสนับการปฏิบัติการภูมิภาคและต่างประเทศ (ฝ.สภต.)
                       -  ฝ่ายอำนวยการเทคโนโลยีการทะเบียน (ฝ.อทบ.)
                       -  ฝ่ายระบบการจัดเก็บเอกสารภาพถ่ายงานทะเบียน (ฝ.รจท.)

                    plus green กลุ่มงานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลางและระบบสื่อสารงานทะเบียน (กง.ครส.)
                       -  ฝ่ายควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลาง 1 (ฝ.คคก.1) คลองเก้า
                       -  ฝ่ายควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลาง 2 (ฝ.คคก.2) นางเลิ้ง
                       -  ฝ่ายระบบโครงข่ายสื่อสารงานทะเบียน (ฝ.รคส.)
                       -  ฝ่ายรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ฝ.รปม.)

                    plus green กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
                       -  ฝ่ายระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (ฝ.รฐบ.)
                       -  ฝ่ายระบบการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล (ฝ.รปฐ) 
                       -  ฝ่ายตรวจสอบฐานข้อมูลการทุจริตงานทะเบียน (ฝ.ตฐท.)
                       -  ฝ่ายตรวจสอบทักท้วงงานทะเบียน (ฝ.ตทบ.)


                  


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142