โครงสร้างส่วนการทะเบียนราษฎร
line orange


suriyasak

นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร


                                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของรัฐบาลด้านการทะเบียนราษฎร การอำนวยการ กำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
                             
                                   โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                          plus green กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร

                                          plus green กลุ่มงานอำนวยการทะเบียนราษฎรคนสัญชาติไทย

                                     

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142