การได้สัญชาติไทย

ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๐

                ๑. กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (คนต่างด้าวทั่วไป)

                                หลักเกณฑ์

                                ๑.๑ เป็นคนต่างด้าวทั่วไป (๘-xxxx-๐๐xxx-xx-x)

                                ๑.๒ บรรลุนิติภาวะแล้ว

                                ๑.๓ มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร

                                ๑.๔ มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยนับจากการที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือ

                           ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

                                ๑.๕ มีอาชีพสุจริต โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

                           หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยจะต้องมีรายได้ ดังนี้

                                                ๑) กรณีไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐,๐๐๐ บาท/เดือน

                                                ๒) กรณีมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย เช่น สมรสกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือมีบุตรเป็นบุคคล

                                    สัญชาติไทย หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

                                    ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน

                                ๑.๖ มีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

                                ๑.๗ มีหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้

                                ๑.๘ มีความรู้ภาษาไทย โดยสามารถพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจ

                                ๑.๙ มีความประพฤติดี  โดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (พิมพ์ลายนิ้วมือส่งตรวจสอบ)

                           พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด และพฤติการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

                ๒. กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (คนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย)

                                หลักเกณฑ์

                                ๒.๑ ชนกลุ่มน้อยที่ได้รับอนุมัติให้มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

                            (๘-xxxx-๐๐xxx-xx-x)  โดยมีชนกลุ่มน้อยที่สามารถยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้คือ

                                                                ๑) บุคคลบนพื้นที่สูง/ชุมชนบนพื้นที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ 

                                              (๖-xxxx-๕๐xxx-xx-x, ๖-xxxx-๗๒xxx-xx-x)

                                                                ๒) อดีตทหารจีนคณะชาติ (๖-xxxx-๕๑xxx-xx-x)

                                                                ๓) จีนฮ่ออพยพพลเรือน (๖-xxxx-๕๒xxx-xx-x)

                                                                ๔) จีนฮ่ออิสระ (๖-xxxx-๕๓xxx-xx-x)

                                                                ๕) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า (๖-xxxx-๕๔xxx-xx-x)

                                                                ๖) ลาวภูเขา  (๖-xxxx-๐๐xxx-xx-x)

                                                                ๗) อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา (๖-xxxx-๖๐xxx-xx-x)

                                                                ๘) ไทยลื้อ  (๖-xxxx-๖๑xxx-xx-x)

                                                                ๙) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงกัมพูชา (๖-xxxx-๖๓xxx-xx-x,

                                              ๖-xxxx-๖๔xxx-xx-x)

                                                                ๑๐) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (๖-xxxx-๖๖xxx-xx-x, ๖-xxxx-๖๗xxx-xx-x)

                                                                ๑๑) เนปาลอพยพ (๖-xxxx-๗๓xxx-xx-x)

                                ๒.๒ บรรลุนิติภาวะแล้ว

                                ๒.๓ มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร

                                ๒.๔ มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยนับจากการที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือ

                           ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

                                ๒.๕ มีอาชีพสุจริต โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

                           หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยจะต้องมีรายได้ ดังนี้

                                                ๑) กรณีไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน 

                                    และกรณีมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ข้างต้น ต้องแสดงหลักฐานการได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

                                    ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน

                                                ๒) กรณีมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย เช่น สมรสกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือมีบุตรเป็นบุคคล

                                    สัญชาติไทย หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

                                    ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน

                                ๒.๖ มีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

                                ๒.๗ มีหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้

                                ๒.๘ มีความรู้ภาษาไทย โดยสามารถพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจ

                                ๒.๙ มีความประพฤติดี  โดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (พิมพ์ลายนิ้วมือส่งตรวจสอบ)

                           พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด และพฤติการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอ ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ มาตรา ๑๐

ประเภทที่ ๑ กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (คนต่างด้าวทั่วไป) 

      () บัตรประจำตัว (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตร)

      () หนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด

      () หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ

           - หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยไม่มีความเกี่ยวพัน

             หรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

           - หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยมีความเกี่ยวพัน

             หรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

           - หลักฐานการเสียภาษีเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

      (๔) กรณีบุตรต้องมีสำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด

      (๕) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๑๔)

      (๖) หลักฐานทางการศึกษา (ถ้ามี)

     

ประเภทที่ ๒ กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (คนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย)

      () บัตรประจำตัว (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตร)

      () หนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด

      () หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ

           - หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยไม่มีความเกี่ยวพัน

             หรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

           - หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยมีความเกี่ยวพัน

             หรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

           - หลักฐานการเสียภาษีเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

      (๔) กรณีบุตรต้องมีสำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด

      (๕) หลักฐานใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๑๔)

      (๖) หลักฐานทางการศึกษา (ถ้ามี)

 

การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ของบุคคลต่างด้าวทั่วไป

ตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘

 

การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย

ตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘

 

ต้องการพิมพ์ กดปุ่ม