การได้สัญชาติไทย

ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๒๓

                ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

                                หลักเกณฑ์

                                ๑. เป็นบุคคลประเภท

                                                ๑) บุคคลซึ่งเกิดในไทยก่อน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕  บิดามารดาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราว หรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือเข้ามาอยู่ในไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้ที่เคยมีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามหลักดินแดนมาก่อน แต่ถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ไม่สัญชาติโดยผลของ ปว.๓๓๗

                                                ๒) บุคคลซึ่งเกิดในไทย (๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕) มีพ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวหรือได้รับการผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือเข้ามาอยู่ในไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

                                                ๓) บุตรของบุคคล บุคคลตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ซึ่งเกิดในไทยก่อน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

                                ๒. เกิดในประเทศไทย มีหลักฐานการเกิด โดยมีชื่อในทะเบียนราษฎร

                                ๓. มีความประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย

 

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอ ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ มาตรา ๒๓

      () สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๒๐/๑) หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

      () ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓) หรือทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ท.ร.๓๘/๑ ท.ร.๓๘ ก ท.ร.๓๘ ข)

           หรือหลักฐานเพิ่มตามทะเบียนราษฎร์กำหนด

      () หลักฐานแสดงว่าบิดาหรือมารดาเป็นผู้เกิดในประเทศไทย

           (กรณีผู้ยื่นคำขอเกิดระหว่าง ๒๖ ก.พ. ๒๕๓๕ – ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๑)

      () รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

      () บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ถ้ามี)

      () ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)

      () เอกสารที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ออกให้เพื่อรับรองความประพฤติหรือการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ามี)

      () หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าผู้ขอมีความประพฤติดีหรือทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ามี)

      () พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

 

การขอลงรายการสัญชาติไทย

ตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘

 

ต้องการพิมพ์ กดปุ่ม