การได้สัญชาติไทยตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง

ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.๒๕๔๓

 

การได้สัญชาติไทย

ชาวไทยภูเขาที่จะได้รับการลงรายการสัญชาติไทยโดยการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

คุณสมบัติของผู้ขอ

 จะต้องเป็นชาวไทยภูเขาที่เป็นชาวเขาดั้งเดิมติดแผ่นดินโดยเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและมีบิดามารดา ปู่ย่าตายาย เป็นบุคคลดั้งเดิมที่เกิดและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยทำกินหรือบรรพชนอาศัยทำกินอยู่บนพื้นที่สูง ประกอบด้วย ๙ กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ และมลาบรี

การใช้บังคับ        

ใช้บังคับกับบุคคลบนพื้นที่สูงที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เลย ลำปาง ลำพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

หลักฐานประกอบในการยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน

๑. ทะเบียนประวัติที่ทำตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น ทะเบียนราษฎรชาวเขา (แบบ ท.ร.ช.ข.๑ ) จัดทำใน พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๓ ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) ตามโครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕ การสำรวจข้อมูลประชากรชาวเขา จัดทำเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๑ ทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง จัดทำเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔ ทะเบียนประวัติชุมชนบนพื้นที่สูง จัดทำเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒ ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบรับแจ้งการเกิด ใบรับรองการเกิด สูติบัตร

๒. ผู้ยื่นคำร้องอาจใช้พยานบุคคลเป็นพยานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันทำให้ได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่ายชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ชุมชน เจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่อยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ทำการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยชาวเขา องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในเขตชุมชนบนพื้นที่สูง

๓. ผู้ยื่นอาจอ้างพยานวัตถุเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันทำให้ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทย

๑. หลักฐานทะเบียนประวัติที่มีรายการของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย เช่น ทะเบียนชาวเขา ทะเบียนบุคคลบนพื้นที่สูง ชุมชนบนพื้นที่สูง ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) ฯลฯ

๒. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๓. พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ฯลฯ

๔. บัตรประจำตัวของผู้ยื่นคำร้องและผู้ยื่นแทน

๕. หลักฐานการเกิด เช่น ใบรับแจ้งการเกิด หนังสือรับรองการเกิด/สูติบัตร

๖. พยานหลักฐานทางพันธุกรรม (ถ้ามี)

๗. หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)

 

 

การขอสัญชาติไทยตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง

ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.๒๕๔๓

 

 

 

ต้องการพิมพ์ กดปุ่ม