การได้สัญชาติไทย

ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๙

                ๑. กรณีขอถือสัญชาติไทยตามสามี (คนต่างด้าวทั่วไป)

                                หลักเกณฑ์

                                ๑. หญิงต่างด้าวทั่วไป (๖-xxxx-๐๐xxx-xx-x)

                                ๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

                                ๓. จดทะเบียนสมรสกับชายไทยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

                                ๔. สามีผู้ยื่นคำขอต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน

                       พร้อมทั้งต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ และหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง ๑ ปี

 

                ๒. กรณีขอถือสัญชาติไทยตามสามี (คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย)

                                หลักเกณฑ์

                                ๑. หญิงต่างด้าว ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย

                                                ๑) บุคคลบนพื้นที่สูง/ชุมชนบนพื้นที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘      

                                 (๖-xxxx-๕๐xxx-xx-x, ๖-xxxx-๗๒xxx-xx-x)

                                                ๒) อดีตทหารจีนคณะชาติ (๖-xxxx-๕๑xxx-xx-x)

                                                ๓) จีนฮ่ออพยพพลเรือน (๖-xxxx-๕๒xxx-xx-x)

                                                ๔) จีนฮ่ออิสระ (๖-xxxx-๕๓xxx-xx-x)

                                                ๕) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า (๖-xxxx-๕๔xxx-xx-x)

                                                ๖) ชาวเวียดนามอพยพ (๖-xxxx-๕๗xxx-xx-x)

                                                ๗) อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา (๖-xxxx-๖๐xxx-xx-x)

                                                ๘) ไทยลื้อ  (๖-xxxx-๖๑xxx-xx-x)

                                                ๙) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงกัมพูชา (๖-xxxx-๖๓xxx-xx-x,

                                 ๖-xxxx-๖๔xxx-xx-x)

                                                ๑๐) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (๖-xxxx-๖๖xxx-xx-x, ๖-xxxx-๖๗xxx-xx-x)

                                                ๑๑) เนปาลอพยพ (๖-xxxx-๗๓xxx-xx-x)

                                ๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

                                ๓. จดทะเบียนสมรสกับชายไทยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

                                ๔. สามีผู้ยื่นคำขอต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน  พร้อมทั้งต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ และหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง ๑ ปี

 

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอ ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ มาตรา ๙

ประเภทที่ ๑ กรณีขอถือสัญชาติไทยตามสามี (คนต่างด้าวทั่วไป) 

      () บัตรประจำตัว (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตร)

      () สำเนาทะเบียนบ้าน (.. ๑๓ หรือ ท.ร. ๑๔) และทะเบียนประวัติ

      () สำเนาใบสำคัญการสมรส ที่แสดงว่าสมรสกับชายไทยถูกต้องตามกฎหมายมาอย่างน้อย ๓ ปี

      () หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพของสามี

           - หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน

           - หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา

     

ประเภทที่ ๒ กรณีขอถือสัญชาติไทยตามสามี (คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย)

      () บัตรประจำตัว (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตร)

      () สำเนาทะเบียนบ้าน (.. ๑๓ หรือ ท.ร. ๑๔) และทะเบียนประวัติ

      () สำเนาใบสำคัญการสมรส ที่แสดงว่าสมรสกับชายไทยถูกต้องตามกฎหมายมาอย่างน้อย ๓ ปี

      () หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพของสามี

           - หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน

           - หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา

 

การขอถือสัญชาติไทยตามสามีผู้มีสัญชาติไทย ของคนต่างด้าวทั่วไป

ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘

 

การขอถือสัญชาติไทยตามสามีผู้มีสัญชาติไทย ของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย

ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘

 

ต้องการพิมพ์ กดปุ่ม