การสอบถามเรื่องการพิจารณาสัญชาติควรเตรียมข้อมูลดังนี้
รายละเอียดของผู้ขอสัญชาติ รายละเอียดของบิดาผู้ขอสัญชาติ รายละเอียดของมารดาผู้ขอสัญชาติ

*** กรณีที่ให้รายละเอียดได้มาก จะสามารถพิจารณาสัญชาติได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบถาม***

รับทราบแล้ว

วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ
เลขประจำตัวประชาชน
สถานที่เกิด
จบการศึกษา
อายุ
จดทะเบียนสมรส