กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร ส่วนการทะเบียนราษฎร    02-7917331

พ.ร.บ.สัญชาติ แนวทางการได้สัญชาติไทย สำนักบริหารการทะเบียน
 
 
 หากพบปัญหา ไม่สามารถรับชมได้ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player คลิกที่นี่

บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 New icons 34 ดาวน์โหลด
พิธีปฎิญาณ ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย ม 7 ทวิ อำเภอเชียงใหม่ New icons 34 ดาวน์โหลด
พิธีปฎิญาณ ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย ม 7 ทวิ   ดาวน์โหลด
การวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ปัญหาสถานะ   ดาวน์โหลด

- รายชื่อกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้ได้สัญชาติไทยแล้ว ดาวน์โหลด

- รายชื่อกลุ่มเด็กนักเรียน ที่ได้รับอนุมัติให้ได้สัญชาติไทยแล้ว   ดาวน์โหลด
- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล  ดาวน์โหลด
- การได้สัญชาติไทยตาม มาตรา 7 ทวิวรรคสอง แห่งพรบ.สัญชาติ พ.ศ. 2508   ดาวน์โหลด- ตารางการวิเคราะห์สัญชาติเบื่องต้น1 อ่านเพิ่มเติม
- ตารางการวิเคราะห์สัญชาติเบื่องต้น2 อ่านเพิ่มเติม


- การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ ทวิ  อ่านเพิ่มเติม
- การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๙  อ่านเพิ่มเติม
- การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐  อ่านเพิ่มเติม
- การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓  อ่านเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. าริจาราลรายารสคคลใียนร่บุคคลบื้นี่สูง ..๒๕๔๓ อ่านเพิ่มเติม

เว็บไซต์ภายนอก

               
ขึ้นบน