ความเป็นมา

Details

ความเป็นมาของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548)

            กรมการปกครองได้จัดตั้ง ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1548 (จำนวน 10 คู่สาย) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่องานทะเบียนและบัตรโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่องาน การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินงานค่าธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถไปดำเนินการด้านงานทะเบียนและบัตรได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

            ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2547  กรมการปกครองได้ปรับปรุงศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) เป็นระบบ CALL CENTER โดย ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานการให้บริการเป็นไปด้วยความทันสมัยและรวดเร็วขึ้น

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน