ความเป็นมา

Details

ความเป็นมาของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548)

กรมการปกครองได้จัดตั้ง ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1548 (จำนวน 10 คู่สาย)
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่องานทะเบียน
และบัตรโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่องาน   การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถไปดำเนินการด้านงานทะเบียนและบัตรได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2547  กรมการปกครองได้ปรับปรุงศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548)  เป็นระบบ
CALL CENTER โดย ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานการให้บริการ
เป็นไปด้วยความทันสมัยและรวดเร็วขึ้น
   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน