หน้าที่ความรับผิดชอบ

Details

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) มีหน้าที่ในการให้บริการตอบปัญหาและให้ข้อมูลด้านงานทะเบียน
และบัตร คือ

    1.  งานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
         การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ฯลฯ
    2.  งานทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับ
         บุตรบุญธรรม  การจดทะเบียนฐานะ ครอบครัว การเปลี่ยนชื่อตัว การเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ
    3.  งานบัตรประจำตัวประชาชน เช่น การขอทำบัตรครั้งแรก การขอทำบัตรกรณีบัตรหมดอายุ กรณีบัตรหาย/ชำรุด
         การขอตรวจสอบหลักฐานการทำบัตร ฯลฯ
    4.  ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย หรือของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         อาทิ เช่น การแปลและรับรองเอกสาร ของกรมการกงสสุล ,การโอนสัญชาติของกองบังคับการตำรวจสันติบาล,
         การรับบุตรบุญธรรมของศูนย์รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ

   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน