หน้าที่ความรับผิดชอบ

Details

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) มีหน้าที่ในการให้บริการตอบปัญหาและให้ข้อมูลด้านงานทะเบียนและบัตร คือ

  1. งานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ฯลฯ 
  2. งานทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว การเปลี่ยนชื่อตัว การเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ
  3. งานบัตรประจำตัวประชาชน เช่น การขอทำบัตรครั้งแรก การขอทำบัตรกรณีบัตรหมดอายุ กรณีบัตรหาย/ชำรุด การขอตรวจสอบหลักฐานการทำบัตร ฯลฯ
  4. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย หรือของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การแปลและรับรองเอกสาร ของกรมการกงสสุล ,การโอนสัญชาติของกองบังคับการตำรวจสันติบาล, การรับบุตรบุญธรรมของศูนย์รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ
   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน