การทำบัตรประจำตัวประชาชน

Details

คุณสมบัติของบุคคลที่ต้องทำบัตร

    ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์      แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามบทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554   ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่
ต้องมีบัตร  ซึ่งมีบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่น  ให้ใช้บัตรประจำตัวนั้นแทน  บัตรประจำตัวประชาชน แต่หาก
ประสงค์จะขอมีบัตร (รวมทั้งผู้ซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี) ก็สามารถทำได้และ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมาย
กำหนดและสามารถดำเนินการได้ทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ

   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน