การทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรหาย หรือบัตรถูกทำลาย

Details

กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย

    เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทำลายให้แจ้งบัตรหาย หรือบัตรถูกทำลายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะทำบัตร  โดยไม่ต้องไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และต้องยื่นคำขอมีบัตรใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหายหรือถูกทำลายหากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง

    1. หลักฐานการแจ้งความบัตรหายหรือถูกทำลาย
    2. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
    3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง

การทำบัตรใหม่กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

 

 

 

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน