กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล

Details
Parent Category: คู่มือการบริการ
Category: ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล

    เมื่อเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ในทะเบียนบ้านต้องยื่นคำขอมีบัตรใหม่ต่อ
    พนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วัตที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
    ในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนดต้องระว่างโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง

    1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
    2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณ

      
การเปลี่ยนบัตรกรณีแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท