กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

Details

กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

          เมื่อบัตรชำรุดในสาระสำคัญ เช่น ไฟไหม้บางส่วน ถูกน้ำเลอะเลือน ต้องขอเปลี่ยนบัตรโดยยื่นคำขอ
          เปลี่ยนบัตร  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่บัตรชำรุดในสาระสำคัญ หาก
          พ้นกำหนดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง
          1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด แต่หากบัตรนั้นชำรุดไม่สามารถพิสูจน์บุคคลหรือรายการในบัตร
              ก็ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง
          2. ถ้าผู้ขอมีบัตรมีหลักฐานเอกสารมีรูปถ่ายที่ทางราชการ ออกให้มาแสดงให้งดเว้นไม่ต้องนำเจ้าบ้าน
              หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมารับรอง

การเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุด ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน