กรณีบุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

Details

กรณีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน (นักบวช, ผู้พิการเดินไม่ได้ และอื่น ๆ)

    ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช ผู้พิการเดินไม่ได้หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ผู้ที่อยู่ในที่คุมขัง โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ฯลฯ จะขอมีบัตรก็ได้

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดงได้แก่ หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

    การขอมีบัตรในครั้งแรก หรือกรณีบัตรเดิมหมดอายุ สามารถขอมีบัตรได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่หากกรณีขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย  หรือถูกทำลาย  หรือเปลี่ยนบัตรเนื่องจากบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน และกรณีย้ายที่อยู่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน