การขอเปลี่ยนบัตร กรณีย้ายที่อยู่

Details

กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่

    ผู้ถือบัตรผู้ใดย้ายที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรก็ได้ (ตามความสมัครใจ) หากไม่ขอเปลี่ยนบัตรก็สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนนั้นได้  จนกว่าบัตรจะหมดอายุ

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง

    1 บัตรประจำตัวประชาชนเดิม

การขอเปลี่ยนบัตรกรณีย้ายที่อยู่ กรณีบัตรยังไม่หมดอายุ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน