การขอตรวจหลักฐานรายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

Details

การขอตรวจหลักฐานรายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

    ผู้ถือบัตรและผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหมายความรวมถึง คู่สมรส บุพการี และผู้สืบสันดานของผู้ถือบัตร และผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว สามารถขอตรวจหลักฐานรายการ  หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรจากระบบคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ดังนี้

    (1) ที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
    (2) สำนักทะเบียนที่ออกบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง

    การขอตรวจหลักฐานรายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ต้องเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน