การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร

Details
Parent Category: คู่มือการบริการ
Category: ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร

    เอกสารหลักฐานรายการเกี่ยวกับบัตรมีอายุเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 6 - 18 ปี  ผู้ถือบัตรและผู้มีส่วน
    ได้เสีย สามารถขอตรวจหลักฐาน  หรือคัดสำเนารายการบัตรเดิมจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรจาก
    ระบบคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ดังน
ี้

    (1) ที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
    (2) สำนักทะเบียนที่ออกบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง

    การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนบัตร สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่ข้อมูลปี 2531 ถึงปัจจุบันและข้อมูล
ทะเบียนบัตรตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา     จะมีภาพถ่ายใบหน้าของผู้ขอมีบัตรปรากฎอยู่ด้วย   ในกรณีที่ไม่
สามารถ ตรวจค้นได้จากระบบคอมพิวเตอร์   สามารถขอตรวจสอบหรือคัดสำเนาหลักฐานการทำบัตรจาก
ระบบไมโครฟิล์ม  คำขอมีบัตรและฟิล์มรูปถ่ายได้ที่  หน่วยบริการข้อมูล  สำนักบริหารการทะเบียน ถนน
นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2629-9125 ถึง 41 ต่อ 1101 - 2 ในวันและ
เวลาราชการ การขอตรวจหลักฐาน หรือคัดสำเนา  หรือคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท        หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนให้โทรศัพท์สอบถาม 
" ศูนย์บริการตอบปัญหา งานทะเบียนและบัตรทางโทรศัพท์ ที่หมายเลขโทร 1548 " หรือทาง INTERNET
ที่ http://www.dopa.go.th. หรือ KHONTHAI.COM    ( ปรับปรุงแก้ไข ตามคู่มือปฏิบัติงานบัตรประจำตัว
ประชาชน ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน  พ.ศ.2548 ฝ่ายระเบียบและกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน )