ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน

Details
1. การขอมีบัตรกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท ตามกฎกระทรวงปี 2559
2. การขอมีบัตรกรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ   
เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท ตามกฎกระทรวงปี 2559
3. การขอมีบัตรกรณีแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล
   ในทะเบียนบ้าน
 
เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท ตามกฎกระทรวงปี 2559
4. การขอมีบัตรกรณีย้ายที่อยู่และประสงค์
    จะเปลี่ยนบัตร
เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท ตามกฎกระทรวงปี 2559
5. การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูล
    เกี่ยวกับบัตร
เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ตามกฎกระทรวงปี 2559
6. การออกใบแทนใบรับ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ตามกฎกระทรวงปี 2559

 


 
 
 
 
 

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน