Articles

ช่องทางการให้บริการ

Details

ช่องทางการให้บริการ

ประชาชนสามารถติดต่อด้านงานทะเบียนและบัตร เข้ามาทางศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) ได้ทางช่องทาง ดังนี้

  1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 1548 เพื่อรับฟังข้อมูลในระบบอัตโนมัติในหัวข้อที่สนใจ เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร และติดต่อสอบข้อมูล  สอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง
     
  2. ทาง INTERNET ในเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th ในหัวข้อหัวการให้บริการ หรือทางเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยง เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการสอบถามปัญหา, การค้นหาข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร

    

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Details

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) มีหน้าที่ในการให้บริการตอบปัญหาและให้ข้อมูลด้านงานทะเบียนและบัตร คือ

  1. งานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ฯลฯ 
  2. งานทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  การจดทะเบียนฐานะ ครอบครัว การเปลี่ยนชื่อตัว การเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ
  3. งานบัตรประจำตัวประชาชน เช่น การขอทำบัตรครั้งแรก การขอทำบัตรกรณีบัตรหมดอายุ กรณีบัตรหาย/ชำรุด การขอตรวจสอบหลักฐานการทำบัตร ฯลฯ
  4. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย หรือของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การแปลและรับรองเอกสาร ของกรมการกงสสุล ,การโอนสัญชาติของกองบังคับการตำรวจสันติบาล, การรับบุตรบุญธรรมของศูนย์รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ

ความเป็นมา

Details

ความเป็นมาของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548)

            กรมการปกครองได้จัดตั้ง ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1548 (จำนวน 10 คู่สาย) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่องานทะเบียนและบัตรโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่องาน การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินงานค่าธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถไปดำเนินการด้านงานทะเบียนและบัตรได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

            ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2547  กรมการปกครองได้ปรับปรุงศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) เป็นระบบ CALL CENTER โดย ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานการให้บริการเป็นไปด้วยความทันสมัยและรวดเร็วขึ้น

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน