การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

Details

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

    การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวได้แก่ การใดๆ อันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัวที่ได้ทำขึ้นในต่างประเทศ ตามแบบซึ่งกฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นบัญญัติไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองคนไทยที่อยู่ต่างประเทศซึ่งได้กระทำการใดใด อันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัวและนำหลักฐานมาบันทึกให้ปรากฎในประเทศไทย  เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ เมื่อเกิดมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายซึ่งมีหลักเกณฑ์คือ

  1. ข้อความที่จะให้บันทึกจะต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัว
  2. กิจการนั้น ได้กระทำไว้ในต่างประเทศตามแบบกฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นบัญญัติไว้
  3. ต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีที่เป็นคนสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติไทย และอีกฝ่ายเป็นคนสัญชาติอื่น
  4. ต้องทำเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการนั้นซ฿่งแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองถูกต้องมาแสดงต่อนายทะเบียน

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อเพื่อขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารหลักฐานที่จะขอบันทึก ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย และมีคำรับรองคำแปลโดยกระทรวงต่างประเทศ

ขั้นตอนในการติดต่อขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

  • ผู้ร้องต้องเป็นคนสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติไทย ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตแห่งใดก็ได้
  • ข้อความที่จะให้บันทึก ต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัว และได้กระทำไว้ในต่างประเทศ

 

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน