การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

Details

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

    การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวได้แก่ การใดๆ อันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัวที่ได้ทำขึ้นในต่างประเทศ
    ตามแบบซึ่งกฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นบัญญัติไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครอง
    คนไทยที่อยู่ต่างประเทศซึ่งได้กระทำการใดใด อันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัวและนำหลักฐานมาบันทึก
    ให้ปรากฎในประเทศไทย  เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ เมื่อเกิดมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น หรือเพื่อให้ได้มา
    ซึ่งสิทธิตามกฎหมายซึ่งมีหลักเกณฑ์คือ
         1. ข้อความที่จะให้บันทึกจะต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัว
         2. กิจการนั้น ได้กระทำไว้ในต่างประเทศตามแบบกฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นบัญญัติไว้
         3. ต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีที่เป็นคนสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคน
            สัญชาติไทย และอีกฝ่ายเป็นคนสัญชาติอื่น
         4. ต้องทำเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการนั้นซ฿่งแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองถูกต้องมาแสดง
             ต่อนายทะเบียน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อเพื่อขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

    - บัตรประจำตัวประชาชน
    - เอกสารหลักฐานที่จะขอบันทึก ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย และมีคำรับรองคำแปลโดยกระทรวงต่างประเทศ

ขั้นตอนในการติดต่อขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

    - ผู้ร้องต้องเป็นคนสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติไทย ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน
      ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตแห่งใดก็ได้

    - ข้อความที่จะให้บันทึก ต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัว และได้กระทำไว้ในต่างประเทศ

   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน