การบันทึกฐานะของภริยา

Details

การบันทึกฐานะของภริยา

     1. บุคคลที่จะร้องขอให้บันทึกได้ต้องเป็นสามีภรรยา  และสมรสกันก่อนการใช้ประมวลกฎหมาย
         แพ่งและพาณิชย์ บรร 5 คือก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478

     2. การบันทึกนั้น จะบันทึกได้ 2 ฐานะ เท่านั้นคือ
                 - เอกภริยาหรือภริยาหลวง บันทึกได้คนเดียว
                 - อนุภริยาหรือภริยาน้อย
     3. รับบันทึกเฉาะสามีภรรยาที่มาร้องขอให้บันทึก  ส่วนภรรยาอื่นที่ไม่ได้มาร้องขอจะไม่บันทึกให้
                     

   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน