การบันทึกฐานะของภริยา

Details

การบันทึกฐานะของภริยา

  1. บุคคลที่จะร้องขอให้บันทึกได้ต้องเป็นสามีภรรยา  และสมรสกันก่อนการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรร 5 คือก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 
  2. การบันทึกนั้น จะบันทึกได้ 2 ฐานะ เท่านั้นคือ   
             - เอกภริยาหรือภริยาหลวง บันทึกได้คนเดียว
             - อนุภริยาหรือภริยาน้อย
  3. รับบันทึกเฉาะสามีภรรยาที่มาร้องขอให้บันทึก  ส่วนภรรยาอื่นที่ไม่ได้มาร้องขอจะไม่บันทึกให้

 
                     

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน