การหย่า

Details

การจดทะเบียนหย่า

การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ
    * ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
    * การจดทะเบียนหย่า
    * ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส

การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ
    * การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน และการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
    * การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

เอกสารที่ใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า คือ
    * บัตรประจำตัวประชาชน
    * ใบสำคัญการสมรส
    * หนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า
    * พยานบุคคลจำนวน 2 คน

ขั้นตอนในการติดต่อขอจดทะเบียนหย่า

กรณีการจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน
    * คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
    * คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน

กรณีการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
    * คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
    * คู่หย่าตกลงกันก่อนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนหลัง และแต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนใด
    * คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนตามที่ได้ตกลงกัน

กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
    * หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คู่หย่าไม่ต้องจดทะเบียนหย่าอีก และหากให้คู่สมรสหย่าขาดจากกัน โดยมี เงื่อนไขให้ไปจด
      ทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียน การสมรสจึงจะสิ้นสุด

การจดทะเบียนหย่า

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

    1.การรับเรื่อง
    - คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร(ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือ หย่าแล้วยื่นคำร้องตามแบบ คร.1 พร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน
    * ป.พ.พ.ม. 1514,1520,1522
    * ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศห 2541ข้อ 6,8 ผู้รับผิดชอบ "เจ้าหน้าที่"

    2.ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้สำหรับบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
    2.3 ใบสำคัญการสมรส (คร.3) หรือสำเนาทะเบียนสมรส
    2.4 หนังสือหย่าหรือข้อตกลงการหย่า ที่มีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน
    2.5 พยานอย่างน้อย 2 คน
    * ป.พ.พ. ม.1514
    * ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 8,20(1) ผู้รับผิดชอบ "เจ้าหน้าที่"

    3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
    3.1 คู่หย่าแสดงความยินยอมที่จะจดทะเบียนหย่า
    3.2 คำพิพากษาของศาลซึ่งผู้ร้องนำหลักฐานมาแสดงต่อนายทะเบียน ผู้รับผิดชอบ "เจ้าหน้าที่"

    4. ผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน
    - นายทะเบียน (นายทะเบียน/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต หรือผู้รักษาราชการแทน
              * กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2499) ผู้รับผิดชอบ "นายทะเบียน"

    5. ชี้แจ้งผลการจดทะเบียนหย่า
    - นายทะเบียนชี้แจงผลของการจดทะเบียนการหย่าให้ผู้ร้องทราบ

    6. การลงรายการให้ทะเบียน
    6.1 ลงรายการด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความลงในทะเบียนหย่า (คร.6) และ ใบสำคัญการหย่า (คร.7) หากผู้ร้องทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน อำนาจปกครองบุตร หรือเรื่องอื่นให้นายทะเบียนพิมพ์รายละเอียดนั้นไว้ในช่องบันทึก
    6.2 เมื่อพิมพ์ข้อความลงในทะเบียนหย่าแล้ว หากมีข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันทีก่อนการสั่งพิมพ์ - กรณีไม่มีการแก้ไขและได้สั่งพิมพ์แล้วจะไม่สามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้อีก อันจะเป็นการป้องกันการแก้ไข หรือลบข้อมูลโดยมิชอบเมื่อเห็นว่าถูกต้องให้สั่งพิมพ์ทกหะเบียนการหย่า (คร.6) และใบสำคัญการหย่า คร.7 เพื่อให้ผู้ร้องและพยานลงลายมือชื่อใน คร.6 และ คร.7 แล้วมอบ คร.7 ให้คู่หย่าฝ่ายละ 1 ฉบับ
              * ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบรัว พ.ศ.2541 ข้อ 20 ผู้รับผิดชอบ "นายทะเบียน", "เจ้าหน้าที่" แล้วมอบ คร.7 ให้คู่หย่าฝ่ายละ 1 ฉบับ

    7.เมื่อได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้แล้วให้นายทะเบียนเก็บ
      - รักษาทะเบียนไว้เป็นหลักฐานตลอดไป โดยการจัดเก็บเข้าแฟ้มเรียงลำดับตามเลขทะเบียน โดยมิให้ทำลายเพราะเป็น เอกสารสำคัญทางกฎหมาย ซึ่งใช้รับรองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องนายทะเบียนไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ อีกเพราะมีข้อมูลอยู่ในเครื่องแล้ว

    8. กรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าหรือระบบการสื่อสารขัดข้อง
       - ให้ถือปฏิบัติตามระบบเดิม คือ การบันทึกข้อความต่าง ๆ โดยการเขียนด้วยมือ ลงในคำร้อง (คร.1) และทะเบียนการหย่า (คร.6) แต่ต้องนำมาจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนหย่า ดังกล่าวไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งภายหลังผู้รับผิดชอบ "นายทะเบียน", "เจ้าหน้าที่"

    9. การจดทะเบียนการหย่าต่างสำนักทะเบียน
        มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
    1. สำนักทะเบียนแห่งแรกถือปฏิบัติตามระบบเดิม คือ การบันทึกข้อความต่าง ๆ โดยการเขียนด้วยมือลงในคำร้อง (คร.1) และทะเบียนการหย่า (คร.6) จากนั้นถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 21 ก.
    2. สำนักทะเบียนแห่งที่สอง
    2.1 ถือปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นข้อ 5-8 และ
    2.2 ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 21 ข.
              * ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ21 ผู้รับผิดชอบ "นายทะเบียน", "เจ้าหน้าที่"

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน