ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน

Details

คู่มือด้านทะเบียนทั่วไป > ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน  
 
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดตั้ง   
      ผู้ขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ และสุสานและฌาปนสถานเอกชน
      ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
              1.  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
              2.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
              3.  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
              4.  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ

ขั้นตอนการติดต่อ
              1.  การดำเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานให้ยื่นคำร้องขออนุญาตจัดตั้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
                   ที่ที่ดินของสุสานและฌาปนสถานตั้งอยู่ ดังนี้
                       -  ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อผู้อำนวยการเขต ณ สำนักงานเขต
                       -  ในเขตเทศบาล ให้ยื่นต่อนายกเทศมนตรี ณ สำนักงานเทศบาล
                       -  ในเขตเมืองพัทยา ให้ยื่นต่อปลัดเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
                       -  นอกเขตตามข้อ 1.1 – 1.3 ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ
               2. เอกสารประกอบการขออนุญาต
                   กรณีบุคคลธรรมดา
                       (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                       (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
                       (3) หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอจัดตั้ง
                       (4) แผนที่แสดงเขตที่ดิน รวมทั้งบริเวณข้างเคียง
                       (5) แผนผังการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสุสานและฌาปนสถาน
                   กรณีนิติบุคคล
                       (1) หลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
                       (2) หลักฐานว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
                       (3) สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
                       (4) เอกสาร    - หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอจัดตั้ง
                                           - แผนที่แสดงเขตที่ดิน รวมทั้งบริเวณข้างเคียง
                                           - แผนผังการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสุสานและฌาปนสถาน

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน