การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

Details

คู่มือด้านทะเบียนทั่วไป > การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม  

          การรับบุตรบุญธรรมเป็นความสัมพันธ์ในฐานะบิดามารดากับบุตรระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
          ตามผลของกฎหมาย มิใช่ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตแต่อย่างใด 
 
การรับบุตรบุญธรรมจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุ 3 ประการ คือ    
               1.  การจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม(ม.1598/31 ว.แรก)
               2.  บุตรบุญธรรมสมรสกับผู้รับบุตรบุญธรรม(ม.1598/32)
               3.  ศาลพิพากษาให้เลิกการรับบุตรบุญธรรม (ม.1598/36)
                      
               การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย(ม.1598/31 ว.4)
               ผู้รับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม กรณีผู้เยาว์ ให้บิดามารดาโดยกำเนิด
              กลับมีอำนาจปกครองบุตร (ม.1598/37)

หมายเหตุ     
               -  พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉ.3) พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                 
                  ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 70 ก วันที่ 16 พ.ย. 2553
                 
                 ผู้รับบุตรบุญธรรมประสงค์จะเลิกรับบุตรบุญธรรม (ผู้เยาว์) ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่           
                 (ติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือ 
                 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)    ทราบเพื่อให้คำปรึกษาเยียวยาก่อน (ม.31/1) และเมื่อ 
                 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
                 มีมติให้เลิกรับบุตรบุญธรรมแล้ว จึงนำหนังสือนั้นมาจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมที่อำเภอ/เขตใดก็ได้

               - ผู้รับบุตรบุญธรรมประสงค์จะจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (บรรลุนิติภาวะแล้ว) โดย           
                 ความยินยอม สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ/เขตใดก็ได้

หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
               1.  บัตรประจำตัวประชาชน
               2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
               3.  หนังสืออนุมัติให้จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                    จังหวัดหรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ใช้ในกรณีที่บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์)
               4.  พยานบุคคลจำนวน 2 คน

   
© by ฝ่ายระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน