การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

Details

คู่มือด้านทะเบียนทั่วไป > การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

               การรับบุตรบุญธรรมเป็นความสัมพันธ์ในฐานะบิดามารดากับบุตรระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมตามผลของกฎหมาย มิใช่ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตแต่อย่างใด 

การรับบุตรบุญธรรมจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุ 3 ประการ คือ

  1. การจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม(ม.1598/31 ว.แรก)               
  2. บุตรบุญธรรมสมรสกับผู้รับบุตรบุญธรรม(ม.1598/32)
  3. ศาลพิพากษาให้เลิกการรับบุตรบุญธรรม (ม.1598/36)

               การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย (ม.1598/31 ว.4) ผู้รับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม กรณีผู้เยาว์ ให้บิดามารดาโดยกำเนิด  กลับมีอำนาจปกครองบุตร (ม.1598/37)

หมายเหตุ
               -  พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉ.3) พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 70 ก วันที่ 16 พ.ย. 2553

ผู้รับบุตรบุญธรรมประสงค์จะเลิกรับบุตรบุญธรรม (ผู้เยาว์) ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ (ติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ทราบ เพื่อให้คำปรึกษาเยียวยาก่อน (ม.31/1) และเมื่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีมติให้เลิกรับบุตรบุญธรรมแล้ว จึงนำหนังสือนั้นมาจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมที่อำเภอ/เขตใดก็ได้

               - ผู้รับบุตรบุญธรรมประสงค์จะจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (บรรลุนิติภาวะแล้ว) โดยความยินยอม สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ/เขตใดก็ได้

หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสืออนุมัติให้จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ใช้ในกรณีที่บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์)
  4. พยานบุคคลจำนวน 2 คน               

             

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน