ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร

Details
1. ขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด
    ทะเบียนคนตาย ตามมาตรา 6
ฉบับละ 10 บาท
2. ขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
    ตามมาตรา 14(1)  
   ฉบับละ 20 บาท
3. การแจ้งการเกิดต่างท้องที่ ตามมาตรา 18 วรรคสาม   ฉบับละ 20 บาท
4. การแจ้งการตายต่างท้องที่ ตามมาตรา 21 วรรคสี่  ฉบับละ 20 บาท
5. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ตามมาตรา 30 วรรคสอง  ฉบับละ 20 บาท
6. การแจ้งย้ายที่อยู่ต่างท้องที่ ตามมาตรา 30 วรรคสี่ ฉบับละ 20 บาท
7. ขอรับสำเนาทะเบียนบ้านกรณีชำรุดหรือสูญหาย ตามมาตรา 39 วรรคสอง    ฉบับละ 30 บาท

 


 
 
 
 
 

   
© by กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน