คู่มือด้านทะเบียนราษฎร

Details
Parent Category: คู่มือการบริการ
Category: ทะเบียนราษฎร
    การเกิด/การแจ้งเกิดเกินกำหนด     การตาย
    บ้านและทะเบียนบ้าน     การย้ายที่อยู่
    การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าใน
        ทะเบียนบ้าน
    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
        การทะเบียนราษฎร
    พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534     พรบ.การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
    ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร