/ Super Admin

Author: Super Admin

|

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น กรณีพิเศษ ( 3 ฉบับ)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560