/ สนท.

Author: สนท.

ที่ มท 0309.10/ว14867  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565  เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
|

ที่ มท 0309.10/ว14867 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.10/ว45  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  เรื่อง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
|

ที่ มท 0309.10/ว45 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง