/ บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

ที่ มท0309/ว7328 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน

ที่ มท0309/ว7328 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน

 8,66…

 8,665 ผู้ชมทั้งหมด,  7 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.5/ว 2252 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผ่านการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุน การศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน

ที่ มท 0309.5/ว 2252 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผ่านการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุน การศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน

 4,62…

 4,629 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.5/ว 1878 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

ที่ มท 0309.5/ว 1878 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

 4,74…

 4,748 ผู้ชมทั้งหมด

ที่ มท 0309.5/ว1306 เรื่อง ประกาศการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโทตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน

ที่ มท 0309.5/ว1306 เรื่อง ประกาศการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโทตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน

 4,67…

 4,677 ผู้ชมทั้งหมด