/ บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

ที่ มท0309/ว7328 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน

ที่ มท0309/ว7328 เรื่อง การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้แก่ประชาชน

 16,8…

 16,866 ผู้ชมทั้งหมด,  49 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.5/ว 2252 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผ่านการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุน การศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน

ที่ มท 0309.5/ว 2252 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผ่านการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุน การศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน

 6,81…

 6,817 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.5/ว 1878 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

ที่ มท 0309.5/ว 1878 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

 6,72…

 6,721 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.5/ว1306 เรื่อง ประกาศการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโทตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน

ที่ มท 0309.5/ว1306 เรื่อง ประกาศการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโทตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร การทะเบียน

 6,66…

 6,662 ผู้ชมทั้งหมด,  3 ผู้ชมวันนี้