/ ด่วนที่สุด - Page 33

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0309/ว211 เรื่อง การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ

ที่ มท 0309/ว211 เรื่อง การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ

 19,3…

 19,324 ผู้ชมทั้งหมด,  15 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309/ว220 เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าพาหนะให้แก่ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด และสำนักทะเบียนอำเภอ

ที่ มท 0309/ว220 เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าพาหนะให้แก่ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด และสำนักทะเบียนอำเภอ

 20,0…

 20,045 ผู้ชมทั้งหมด,  26 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.1/ว17354 เรื่อง กฏกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ.2555 และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องคำขอพิสูจน์ ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคน ไทยพลัดถิ่น (สทร.)

ที่ มท0309.1/ว17354 เรื่อง กฏกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ.2555 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องคำขอพิสูจน์ ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคน ไทยพลัดถิ่น (สทร.)

 23,1…

 23,133 ผู้ชมทั้งหมด,  24 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309/ว26325 เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำ ระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและ บัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่

ที่ มท 0309/ว26325 เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำ ระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและ บัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่

 18,1…

 18,140 ผู้ชมทั้งหมด,  13 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว8 เรื่อง โครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทยตกหล่นทางทะเบียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ที่ มท 0309.1/ว8 เรื่อง โครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทยตกหล่นทางทะเบียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 23,0…

 23,022 ผู้ชมทั้งหมด,  39 ผู้ชมวันนี้