/ ปี 2557

ปี 2557

ที่ 0309.1/ว15 เรื่อง คู่มืออบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านการทะเบียนและบัตร ประจำปี พ.ศ.2556

ที่ 0309.1/ว15 เรื่อง คู่มืออบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านการทะเบียนและบัตร ประจำปี พ.ศ.2556

ส่วนการทะเ…

 17,501 ผู้ชมทั้งหมด,  6 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.2/ว28252 เรื่อง การจัดทำบัตรประชาชนเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557

ที่ มท 0309.2/ว28252 เรื่อง การจัดทำบัตรประชาชนเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557

 752&…

 752 ผู้ชมทั้งหมด,  5 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว62 เรื่อง แผนงานการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ.2557  ในภารกิจของสำนัก ทะเบียน(วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)

ที่ มท 0309.1/ว62 เรื่อง แผนงานการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ.2557 ในภารกิจของสำนัก ทะเบียน(วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)

 818&…

 818 ผู้ชมทั้งหมด,  3 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ ว52 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ มท 0309.1/ ว52 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 707&…

 707 ผู้ชมทั้งหมด,  4 ผู้ชมวันนี้