/ ปี 2557

ปี 2557

ที่ มท 0309.2/ว28252 เรื่อง การจัดทำบัตรประชาชนเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557

ที่ มท 0309.2/ว28252 เรื่อง การจัดทำบัตรประชาชนเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557

 23,8…

 23,839 ผู้ชมทั้งหมด,  66 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว62 เรื่อง แผนงานการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ.2557  ในภารกิจของสำนัก ทะเบียน(วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)

ที่ มท 0309.1/ว62 เรื่อง แผนงานการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ.2557 ในภารกิจของสำนัก ทะเบียน(วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)

 23,2…

 23,216 ผู้ชมทั้งหมด,  51 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ ว52 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ มท 0309.1/ ว52 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 18,1…

 18,129 ผู้ชมทั้งหมด,  41 ผู้ชมวันนี้