/ ปี 2558

ปี 2558

มท 0309.1/ว7057 เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

มท 0309.1/ว7057 เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

 726&…

 726 ผู้ชมทั้งหมด,  9 ผู้ชมวันนี้

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขา จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขา จังหวัดบุรีรัมย์

 365&…

 365 ผู้ชมทั้งหมด

มท 0309.1/ว43 เรื่อง การจัดเก็บผลตรวจสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของผู้ได้รับการเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้านไว้เป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

มท 0309.1/ว43 เรื่อง การจัดเก็บผลตรวจสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของผู้ได้รับการเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้านไว้เป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

 1,75…

 1,755 ผู้ชมทั้งหมด,  5 ผู้ชมวันนี้

มท 0309.1/ว7608 เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2558 พ.ศ.2559

มท 0309.1/ว7608 เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2558 พ.ศ.2559

 750&…

 750 ผู้ชมทั้งหมด,  6 ผู้ชมวันนี้

มท 0309.2/ว.20012 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการ ประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอประจำปี พ.ศ.2559

มท 0309.2/ว.20012 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการ ประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอประจำปี พ.ศ.2559

 829&…

 829 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้

มท0309.1/ว5919 เรื่อง การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้ามา ทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

มท0309.1/ว5919 เรื่อง การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้ามา ทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

 986&…

 986 ผู้ชมทั้งหมด,  4 ผู้ชมวันนี้