/ ปี 2558

ปี 2558

มท 0309.1/ว7057 เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

มท 0309.1/ว7057 เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

 20,3…

 20,346 ผู้ชมทั้งหมด,  48 ผู้ชมวันนี้

มท 0309.1/ว43 เรื่อง การจัดเก็บผลตรวจสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของผู้ได้รับการเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้านไว้เป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

มท 0309.1/ว43 เรื่อง การจัดเก็บผลตรวจสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของผู้ได้รับการเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้านไว้เป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

 16,5…

 16,525 ผู้ชมทั้งหมด,  30 ผู้ชมวันนี้

มท 0309.1/ว7608 เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2558 พ.ศ.2559

มท 0309.1/ว7608 เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2558 พ.ศ.2559

 20,7…

 20,783 ผู้ชมทั้งหมด,  42 ผู้ชมวันนี้

มท 0309.2/ว.20012 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการ ประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอประจำปี พ.ศ.2559

มท 0309.2/ว.20012 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการ ประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอประจำปี พ.ศ.2559

 21,0…

 21,057 ผู้ชมทั้งหมด,  58 ผู้ชมวันนี้

มท0309.1/ว5919 เรื่อง การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้ามา ทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

มท0309.1/ว5919 เรื่อง การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้ามา ทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

 17,6…

 17,666 ผู้ชมทั้งหมด,  34 ผู้ชมวันนี้