/ ปี 2559

ปี 2559

มท 0309.1/43 เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

มท 0309.1/43 เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

 8,68…

 8,686 ผู้ชมทั้งหมด,  6 ผู้ชมวันนี้

มท 0309.2/ว26221 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

มท 0309.2/ว26221 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

 16,1…

 16,132 ผู้ชมทั้งหมด,  10 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว2170 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการขอแก้ไขรายการบิดา – มารดาในสูติบัตรและมรณบัตรของนายวุฒิชัย ทองบุญช่วย (เสียชีวิต)

ที่ มท 0309.1/ว2170 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการขอแก้ไขรายการบิดา – มารดาในสูติบัตรและมรณบัตรของนายวุฒิชัย ทองบุญช่วย (เสียชีวิต)

 16,3…

 16,373 ผู้ชมทั้งหมด,  12 ผู้ชมวันนี้

มท 0309.1/ ว38 เรื่อง การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559า

มท 0309.1/ ว38 เรื่อง การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559า

 9,73…

 9,731 ผู้ชมทั้งหมด,  8 ผู้ชมวันนี้

รง 0307/62725 เรื่อง การจดทะเบียนขยายระยะเวลาอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล และกรุงเทพมหานคร

รง 0307/62725 เรื่อง การจดทะเบียนขยายระยะเวลาอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล และกรุงเทพมหานคร

 7,32…

 7,329 ผู้ชมทั้งหมด,  6 ผู้ชมวันนี้