/ ปี 2559

ปี 2559

มท 0309.1/43 เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

มท 0309.1/43 เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

 395&…

 395 ผู้ชมทั้งหมด,  4 ผู้ชมวันนี้

มท 0309.2/ว26221 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

มท 0309.2/ว26221 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

 1,98…

 1,988 ผู้ชมทั้งหมด

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสำรวจและปรับปรุงการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร ประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสำรวจและปรับปรุงการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร ประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 409&…

 409 ผู้ชมทั้งหมด,  3 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว2170 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการขอแก้ไขรายการบิดา – มารดาในสูติบัตรและมรณบัตรของนายวุฒิชัย ทองบุญช่วย (เสียชีวิต)

ที่ มท 0309.1/ว2170 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการขอแก้ไขรายการบิดา – มารดาในสูติบัตรและมรณบัตรของนายวุฒิชัย ทองบุญช่วย (เสียชีวิต)

 650&…

 650 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้

มท 0309.1/ ว38 เรื่อง การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559า

มท 0309.1/ ว38 เรื่อง การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในกิจการประมง ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559า

 521&…

 521 ผู้ชมทั้งหมด