/ ปี 2562

ปี 2562

ที่ มท 0309.3/ว34614 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการ รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

ที่ มท 0309.3/ว34614 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการ รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 1,06…

 1,066 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.5/ว448 เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร

ที่ มท 0309.5/ว448 เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร

 553&…

 553 ผู้ชมทั้งหมด