/ ปี 2562

ปี 2562

ที่ มท 0309.3/ว34614 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการ รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

ที่ มท 0309.3/ว34614 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการ รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 22,6…

 22,666 ผู้ชมทั้งหมด,  35 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.5/ว448 เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร

ที่ มท 0309.5/ว448 เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร

 8,89…

 8,899 ผู้ชมทั้งหมด,  5 ผู้ชมวันนี้