/ สำนักบริหารการทะเบียน

สำนักบริหารการทะเบียน

ที่ มท 0309.10/ว20814 เรื่อง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล (Face Verification Service : FVS) ของกรมการปกครอง

ที่ มท 0309.10/ว20814 เรื่อง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล (Face Verification Service : FVS) ของกรมการปกครอง

 1,22…

 1,226 ผู้ชมทั้งหมด,  4 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว25 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 2,27…

 2,270 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้