/ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.2/ว 31582 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเปิดบริการ หรือยกเลิก การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาล

ที่ มท 0309.2/ว 31582 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเปิดบริการ หรือยกเลิก การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาล

 7,04…

 7,041 ผู้ชมทั้งหมด,  44 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.2/ว 22878 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง

ที่ มท 0309.2/ว 22878 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง

 9,66…

 9,663 ผู้ชมทั้งหมด,  33 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.2/ว16610 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

ที่ มท 0309.2/ว16610 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

 8,61…

 8,612 ผู้ชมทั้งหมด,  23 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.2/ว 10877 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และการกำหนดสถานที่ทำการเปรียบเทียบความผิดจากการทำบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.2/ว 10877 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และการกำหนดสถานที่ทำการเปรียบเทียบความผิดจากการทำบัตรประจำตัวประชาชน

 15,3…

 15,356 ผู้ชมทั้งหมด,  21 ผู้ชมวันนี้