/ ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

คู่มือการเข้าใช้งาน E-Knowledge ในหัวข้อ “การบริหารโครงการ (Project Management)

 105 ผู้ชมทั้งหมด,  26 ผู้ชมวันนี้

รายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ตามโครงการบริหารจัดการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 67 แห่ง ใน 54 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

คู่มือการใช้งานระบบ E-knowledge ในโครงการสื่อองค์ความรู้ หัวข้อการบริหารโครงการ (Project Manegerment)

คู่มือการใช้งานระบบ E-knowledge ในโครงการสื่อองค์ความรู้ หัวข้อการบริหารโครงการ (Project Manegerment)

คู่มือการเข้าใช้งาน E-Knowledge ในหัวข้อ “การบริหารโครงการ (Project Management)

 660 ผู้ชมทั้งหมด,  4 ผู้ชมวันนี้

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วย วช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567