/ ส่วนนิติการงานทะเบียน - Page 2

ส่วนนิติการงานทะเบียน

ที่ มท0309.10/ว385 เรื่อง การดำเนินการเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านการทะเบียน บ้ตรประจำตัวประชาชนและสัญชาติ

ที่ มท0309.10/ว385 เรื่อง การดำเนินการเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านการทะเบียน บ้ตรประจำตัวประชาชนและสัญชาติ

 13,0…

 13,006 ผู้ชมทั้งหมด,  10 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.10/ว24557 เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศ่กรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.10/ว24557 เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศ่กรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

 23,1…

 23,121 ผู้ชมทั้งหมด,  8 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.10/ว3656 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล

ที่ มท 0309.10/ว3656 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล

 14,2…

 14,254 ผู้ชมทั้งหมด,  4 ผู้ชมวันนี้

มท 309.10/ว10772 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม” เร่งรัดแก้ไขเรื่องถวายฎีกา (Flagships for DOPA Excellence 2020)

มท 309.10/ว10772 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม” เร่งรัดแก้ไขเรื่องถวายฎีกา (Flagships for DOPA Excellence 2020)

 16,9…

 16,925 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.10/ว9044  เรื่อง ซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.10/ว9044 เรื่อง ซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

 26,9…

 26,986 ผู้ชมทั้งหมด,  12 ผู้ชมวันนี้