/ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน - Page 6

ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท0309.2/ว1160 เรื่อง แนวทางการบันทึกการแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย หรือถูกทำลาย
|

ที่ มท0309.2/ว1160 เรื่อง แนวทางการบันทึกการแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย หรือถูกทำลาย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศในเขตอาณาเพิ่มเติม สำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอก ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 8)
|

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศในเขตอาณาเพิ่มเติม สำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอก ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 8)

มท 0309.2/ว8229 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบั้ติการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ อเนกประสงค์ (Smart Cart) กรณีไม่จัดเก็บ ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้ในหน่วยความจำก่อนมอบบัตรให้แก่ประชาชน
|

มท 0309.2/ว8229 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบั้ติการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ อเนกประสงค์ (Smart Cart) กรณีไม่จัดเก็บ ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้ในหน่วยความจำก่อนมอบบัตรให้แก่ประชาชน

มท 0309.2/ว6349 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการบริจาค อวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
|

มท 0309.2/ว6349 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการบริจาค อวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย

มท 0309.2/ว4479 เรื่อง มาตรการการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card) กรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้รับคืน
|

มท 0309.2/ว4479 เรื่อง มาตรการการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card) กรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้รับคืน

มท 0309.2/ว0227 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ 12 จังหวัด
|

มท 0309.2/ว0227 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ 12 จังหวัด

มท 0309.2/ว898 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้บริการกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
|

มท 0309.2/ว898 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้บริการกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

มท 0309.2/ว26221 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
|

มท 0309.2/ว26221 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559
|

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559