/ ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตร

ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตร

ที่ มท 0309.6/ว28162 เรื่อง ร้องเรียนการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมาตรา 38 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติกรทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ที่ มท 0309.6/ว28162 เรื่อง ร้องเรียนการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมาตรา 38 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติกรทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

 28,3…

 28,369 ผู้ชมทั้งหมด,  33 ผู้ชมวันนี้