/ ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

ที่ มท 0309.5/ว6 เรื่อง ประกาศการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน
|

ที่ มท 0309.5/ว6 เรื่อง ประกาศการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน

ที่ มท 0309/ว26325 เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำ ระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและ บัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่
| |

ที่ มท 0309/ว26325 เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำ ระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและ บัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่

แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์โครงการเช่าระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนแบบใหม่
|

แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์โครงการเช่าระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนแบบใหม่

ที่ มท 0309.5/ว13 ขอชะลอการพิจารณาอนุมัติกรณีสำนักทะบียนท้องถิ่นเทศบาล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล  (980 แห่ง) และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล ขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของตนเอง
| |

ที่ มท 0309.5/ว13 ขอชะลอการพิจารณาอนุมัติกรณีสำนักทะบียนท้องถิ่นเทศบาล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (980 แห่ง) และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล ขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของตนเอง

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้ โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน
|

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้ โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท 0309.5/ว23 หลักเกณฑ์ในการขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (980 แห่ง)และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล   ขอเปิดให้บริการรด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของตนเอง
| |

ที่ มท 0309.5/ว23 หลักเกณฑ์ในการขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ซึ่งเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (980 แห่ง)และจากองค์การ บริหารส่วนตำบล ขอเปิดให้บริการรด้านการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของตนเอง