/ ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร

ที่ มท 0309.4/ว29179 เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
| |

ที่ มท 0309.4/ว29179 เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

ที่ มท 0309.4/ว13499 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่
| |

ที่ มท 0309.4/ว13499 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่

ที่ 0309.1/ว15 เรื่อง คู่มืออบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านการทะเบียนและบัตร ประจำปี พ.ศ.2556
| |

ที่ 0309.1/ว15 เรื่อง คู่มืออบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านการทะเบียนและบัตร ประจำปี พ.ศ.2556