/ ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร

ที่ มท 0309.4/ว13219 เรื่อง การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ที่ มท 0309.4/ว13219 เรื่อง การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

 1,73…

 1,734 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้